HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Gürhan CAN

Gürhan CAN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Okul Psikologluğu ve Rehberlik Lisans Programı-1968-1971
Yüksek Lisans : Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Rehberlik ve Psikolojik Danışma)-1982
Doktora : Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Rehberlik ve Psikolojik Danışma)-1986
Telefonu :
Odası :
E-Posta : gurhan.can@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2013 Satıcı, S. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
2 2010 Demir, M. (2010). Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik anlayışları ve rehberliğe yönelik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
3 2007 Akdoğan, R. (2007). Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin öfke yaşama biçimleri ve utangaçlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
4 2005 Özcan-Candangil, S. (2005). Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin bazı kişisel, sosyal ve ailesel özelliklerine göre karar vermede öz-saygı ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
5 2005 Kurtyılmaz, Y. (2005). Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
6 2004 Özdin, Ö. (2004). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin akademik başarıları ile zihinsel olmayan kimi özellikleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
7 2002 Gerede, A. (2002). İlköğretimde okuyan çocukların umutsuzluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
8 1990 Dikici, A. (1990). Zihinsel engeli olan çocukların annelerine yönelik grup rehberliğinin tutum değişimi açısından etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2016 Satıcı, S. A. (2016). Üniversite öğrencilerinin affetme, intikam, sosyal bağlılık ve öznel iyi oluşları: Farklı yapısal modellerin denenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
2 2015 Demir, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profillerinin akademik başarı, akademik erteleme ve yaşam doyumu ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
3 2013 Türktan, Ş. (2013). Zorbalıkla baş etmeye yönelik akran destek programının ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin zorbalıkla baş etme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
4 2012 Ergün Başak, B. (2012). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
5 2012 Kurtyılmaz, Y. (2011). Üniversite öğrencilerinin ilişkisel saldırganlık ile benlik saygısı, sosyal bağlılık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Satıcı, S. A., & Can, G. (2016). Investigating academic self-efficacy of university students in terms of socio-demographic variables. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1874-1880. (ERIC)
2 2015 Can, G. (2015). Turkısh Versıon of The Academıc Motıvatıon Scale. Psychological Reports. 116, 2, 388-408.( SSCI )
3 2015 Satıcı,S. A, Can,G. & Akın. A.(2015). İntikam Ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması., Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16(Special issue.1):36-43 (SCI )
4 2015 Demir,M. & Can,G. (2015). Counseling and Guidance Understandings of Guidance Teachers and Their Attitudes Towards Counseling and Guidance. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.Vol.40,No 179. (SSCI)
5 2014  Başak,B.E. & Can,G.(2014). The Relationships Between Humor Styles, Shyness And Automatic Thoughts Among University Students. Education and Science. 39(174). (SSCI)
6 2010 Kurtyılmaz, Y., & Can. G. (2010). An ınvestigation of Turkish preservice teachers' aggression levels. Education and Treatment of Children. 33(1), 85-114.
 Indexed in ERIC, Psychological Abstracts, Exceptional Child Education Resources, Child Development Abstracts and Bibliography, Clinical Behavior Therapy Review, and Current Index to Journals in Education).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2016 Can, G., Satıcı, S. A., & Uysal, R. (2016, April-May).  Forgiveness, vengeance and subjective vitality: The mediating role of loneliness. Paper presented at the 96th Western Psychological Association Annual Convention. April 28-May 1, California, USA.
2 2013 Demir, M., & Can, G. (2013). The use of Facebook and basic psychological need satisfaction. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, (1-3 July), Barcelona, Spain, (Özet Metin)
3 2013 Satıcı, S. A. & Can, G. (2013). Investigating academic self-efficacy of university students in terms of various variables. International Counseling and Education Conference (2-4 May 2013), Istanbul, Turkey. (Özet Metin)
4 2012 Can, G. (2012, May). The validity and reliability of the Turkish version of Academic Motivation Scale (AMS). International Counseling and Education Conference (3-5 May 2012), İstanbul, Turkey. (özet metin)
5 2012 Satıcı, S. A., Can, G., & Akın, A. (2012, May). The vengeance scale: The validity and reliability of the Turkish version. International Counseling and Education Conference (3-5 May 2012), İstanbul, Turkey. (özet metin)
6 2012 Demir, M., & Can, G. (2012, December). The life satisfaction and assertiveness of students at faculty of education.  (21-23 December 2011), Indonesia, Bali. (Özet Metin)
7 2011 Can, G., & Demir, M. (2011, July). Perception and attitudes of teachers about counseling. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, (4-6 July), Barcelona, Spain, (Özet Metin)
8 2011 Akdoğan, R., & Can, G.. (2011, July). Investigation of shyness levels of university students with different gender roles. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, (4-6 July 2011), Barcelona, Spain. (Özet Metin)
 
9 2011 Ergün-Basak, B., &  Can, G. (2011, July). Do social connectedness and ınternal locus of control foster life satisfaction? A study among Turkish college student. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, (4-6 July 2011), Barcelona, Spain. (Özet Metin)
 
10 2010 Can, G. (2010). Development of the Elementary School Counselor Self-efficacy Scale.  Procedia Social and Behavioral Sciences 9, 1158–1161((Indexed in:Conference Proceedinss Citation Index).(Tam Metin)
 
 
11 2010 Ergun-Basak, B., & Can. G. (2010, December). The relationship between automatic thoughts, shyness and humor style: An ınvestigation among Turkish preservice teachers. The Asian Conference on Education, (2-5 December 2010), Osaka, Japan. (Özet Metin)
 
 
12 2008 Can, G, & Ergün-Başak, B. (2008, July). Elementary school counselors’ self-effıcacy beliefs and their perceptions on their psychological counseling duties. Paris International Conference on Education, Economy & Society, (17-19 July 2008), Paris, France.(Özet Metin)
 
 
13 2008 Can, G. (2008, May). The current status of guidance and counseling in the Turkish education system, 10th. International Conference on Education, (26-29 May 2008), Atina, Greece. (Tam Metin)
 
14 2007 Can, G., Saglam, M., Eristi, B., & Kürüm. D. (2007, November). A comparative study on student perception of face-to-face learning and online learning. Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (21-23 November 2007), Venice, Italy. (Tam Metin)
15 2004 Can, G. (2004, June). A comparative study of behavioural changes of academic advisors in Anadolu University. Seventh International Congress on Behavior Studies, (June 22-26 2004), Engelberg, Switzerland. (Özet Metin)
16 2002 Can, G. (2002, September). A comparison of self-report and observation in the assessment of compliance. Presented at the Meeting of Sixth International Congress on Behaviorism and The Sciences of Behavior, Auborn, (September 18-21, 2002) Alabama, USA.  (Özet Metin)

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Can, G. (2012). “Kişilik Gelişimi”, Eğitim Psikolojisi, Gelişim-Öğrenme-Öğretim, (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Ankara: Pegem A Yayınları
2 2012 Can, G. (2012). "Sosyal Yapı, Kültür ve İnsanın Sosyal Gelişimi", Anne Baba Eğitimi (Ed. A. S. Türküm), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:1843
3 2011 Can, G. (2011). "Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri", Psikoloji (Ed. A. Hakan), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:2218.
4 2011 Can, G. (2011). "Temel Psikoloji Yaklaşımları ve Kişilik Kuramları", Psikoloji (Ed. A. Hakan), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:2218.
5 2011 Can, G. ve B. Ergün-Başak (2011). "Güdülenme, Heyecanlar ve Savunma mekanizmaları", Psikoloji (Ed. A. Hakan), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:2218.
6 2011 Can, G. (2011). “Gelişimin Doğası”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. (Ed. Esra Ceyhan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi A.çık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 1205.
7 2011 Can, G. (2011). “Çocuk Gelişimi Kuramları – I.”  Erken Çocukluk DönemindeGelişim I. (Ed. Esra Ceyhan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 1205.
8 2011 Can, G. (2011). “Çocuk Gelişimi Kuramları – II. ” Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I. (Ed. Esra Ceyhan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 1205.
9 2008 Can, G. (2008). "Rehberlikte Örgüt, Personel ve Yeni Yönelimler", Rehberlik (Ed.G. Can), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:1822
10 2008 Can, G. (2008). "İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri", Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler (Ed. A. Hakan), Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, No:1793 
11 2008 Can, G. (2008). “Eğitimin Psikolojik Temelleri” Eğitim Bilimine Giriş. (Ed. Mehmet Gültekin) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No:948.
12 2002 Can, G. ve Boyacı A. (2002). “Bir Kurum Bir Sistem Olarak Aile”, Anne Baba Eğitimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 734. 
13 2002 Can, G. (2002). “Derecelendirme Ölçekleri”, Bireyi Tanıma Teknikleri, (Ed. A. Aykut Ceyhan), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 737. 
14 2002 Can, G. (2002). “Test Teknikleri”, Bireyi Tanıma Teknikleri, (Ed. A. Aykut Ceyhan), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 737.
15 2001 Can, G. (2001). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, Öğretimde Planlama veDeğerlendirme, (Ed. Mehmet Gültekin) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 716.
16 1999 Karasar N., Hakan, A., Can, G.,  Özdaş, K., Sözer, E., Gültekin, M.,  Boyacı, A.,  Anıl, H., & Şenel, A. (1999) Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo- Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1097.
17 1998 Can, G. (1998). “Çağdaş İnsanın Yetiştirilmesinde Aile ve Okulun Rolü” Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. (Ed. Gürhan Can) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 563.
18 1998 Can, G. (1998). “İlköğretimde Rehberlik” Eğitim Bilimlerinde Yenilikler. (Ed. Ayhan Hakan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No:559.
19 1998 Can, G. (1998). “Fen Bilgisi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” Fen Bilgisi Öğretimi. (Ed. Şefik Yaşar) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 581.
20 1998 Can, G. (1998). “ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” Sosyal Bilgiler Öğretimi. (Ed. Gürhan Can) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 581.
21 1995 Can, G. (1995). Öğretim Elemanlarının Akademik Danışmanlık Nitelikleri ve Akademik Danışmanlara Yönelik Bilgilendirme Hizmetlerinin Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:40.
22 1993 Can, G. (1993). “Spor Psikolojisinin Anlamı, Amaçları, Gelişimi ve Yöntemleri.” , Spor Psikolojisi (Ed. Sezen Ünlü) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 587.
23 1993 Can, G. (1993). “Sporda Güdülenme.” , Spor Psikolojisi (Ed. Sezen Ünlü) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 587.
24 1993 Can, G. (1993). “Spor ve Kaygı”, Spor Psikolojisi (Ed. Sezen Ünlü) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 587.
25 1992 Can, G. (1992). Akademik Başarısızlık ve Önlenmesi (Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 23.
26 1991 Can, G. (1991). “Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri”. Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler. (Ed. Ayhan Hakan) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 203.
27 1990 Can, G. (1990). Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 16.
28 1989 Can, G. (1989). Öğretmen Adaylarının ÖğrencilereYönelik Tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, No: 13. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Kurtyılmaz, Y., Can, G. ve Ceyhan, A.A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin İlişkisel Saldırganlık ile Benlik Saygısı, Sosyal Bağlılık ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7, 47.
2 1997 Can, G. ve diğerleri (1997). Ağlama davranışı üzerine bir araştırma: Niçin, nerede, nasıl?” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 1-16.
3 1992 Can, G. (1992). Psikolojik danışma ilişkisinde soru tekniğinin yararları ve sınırlılıkları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1-2), 29-34.
4 1992 Can, G. (1992). Eğitim fakültesi lisans ve öğretmenlik sertifikası programlarının öğretmen adaylarında tutum geliştirme açısından etkililiği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1-2), 35-42.
5 1991 Can, G. (1991). Lise öğrencilerinin benlik kavramlarını etkileyen ailesel değişkenler. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 4(1-2), 7-19.
6 1990 Can, G. (1990). Emeklilik ve yaşlılık dönemi uyum sorunları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi “KURGU”, 8, 633-637.
7 1990 Can, G. (1990). Sosyal etki karşısında nasıl uygu gösteriyoruz. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(2), 19-26.
8 1990 Can, G. (1990). Köy enstitülerinde çağdaş rehberlik uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1), 97-103.
9 1990 Can, G. (1990). Atatürk’ün eğitim görüşü. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1), 105-113.
 
10 1990 Sınav kaygısı ve sağaltımı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi “KURGU”, 7, 571-579.
 
 
11 1989 Can, G. (1989). Test puanlarına etki eden etmenler. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 165-176.
 
12 1989 Can, G. (1989) Psikolojik danışma ve bazı temel danışma becerileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(2), 177-186.
13 1987 Can, G. (1987). Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma (Ankara okullarında). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 159-170.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2011 Kurtyılmaz, Y., Can, G. & Ceyhan, A. A. (2011). Üniversite öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinde ilişkisel saldırganlığın değerlendirilmesine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması, XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Selçuk/İzmir, 3-5 Ekim 2011.
2 2009 Kurtyılmaz, Y., & Can, G. (2009). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dolaylı saldırganlığa ilişkin bakış açıları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, 21-23 Ekim 2009.
3 2007 Can, G. ve Akdoğan, R. (2007). Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Saldırganlık Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Bildiri Kitabı 2; 568-574. (Tam metin bildiri)
4 2007 Can, G. ve Akdoğan, R. (2007). İlköğretimde rehberliğin yönelimi: Okul danışmanlarının rol ve fonksiyonları. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir: 17-19 Ekim 2007.
5 1999 Can, G. (1999). İlköğretimde rehberlik, 8. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Trabzon: 1-3 Eylül 1999.
6 1997 Karasar N., Hakan, A., Can, G.,  Özdaş, K., Sözer, E., Gültekin, M.,  Boyacı, A.,  Anıl, H., & Şenel, A. (1997). Anadolu üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile beklenti sorunları. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri. Eskişehir. 10-12 Eylül 1997
7 1996 Can, G. (1996). Öğretim elemanlarının akademik danışmanlıkla ilgili tutum görüş ve yeterlilikleri. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulan Bildiri. (15-16 Nisan 1996. Çukurova Üniversitesi, Adana)
8 1991 Can, G. (1991). Eğitim fakültesi lisans ve öğretmenlik sertifikası programlarının öğretmen adaylarına tutum geliştirme açısından etkililiği. İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri. (25-27 Kasım 1991). İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yayını, İzmir

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 1999-2005 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, (1999 – 2005)
2 1996-2014 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı (1996-1999; 2005-2007; 2013-2014)
3 1992-1998 Dekan Yardımcılığı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1992-1996; 1997-1998)
4 1990-2013 Anabilim Dalı Başkanlığı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi (1990 - 2013)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR316 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI II Zorunlu3
2 PDR301 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu4
3 PDR346 KİŞİLİK TESTLERİ Seçmeli3