HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ramin ALİYEV

Ramin ALİYEV

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Eğitimde Psikolojik Hizmetler)
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Doktora : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ramin.aliyev@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Azerbaycan’da, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. Turkish Journal of Education (TURJE)’da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alan editörüdür.

Araştırma Konuları

 Pozitif Psikoloji, Akademik Yılmazlık, Azim.

 

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 Demir, Ö.O. (2017).  Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlığın İncelenmesi.
2 2016 Berk, S. (2016)  Otizmli Çocuğa Sahip Anneler İle Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
3 2015

Aparı, F. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Can Sıkıntısı Algılarının ve Zorbalık Durumlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi. 


4 2015

Donuk, R. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Özgecilik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. 

5 2015

Natır, N.G. (2015). Anne Baba Tutumlarının Öğrencilerin Öğretmen Algılarına ve Akademik Başarılarına Yönelik Etkilerinin İncelenmesi.

6 2013

Kalgı, M.E. (2013). Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri İle Vandalist (Tahripçilik) Davranışları Sergileme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 

7 2013

Ulus, H. (2013).8.Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışlarının Kişilik Gelişimi Açısından İncelenmesi (Gaziantep İl Örneği).  

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Aliyev, R., & Tunc, E. (2015). The Investigation of Primary School Students’ Perception of Quality of School Life and Sense of Belonging by Different Variables. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 48, 164-182.


2 2013

Aliyev, R., Karakus, M., & Ulus, H. (2013).  Teachers’ Verbal Cues That Cause Students to Feel Various Emotions. The Anthropologist, 16(1-2): 263-272. 


3 2012

Aliyev, R., Erguner-Tekinalp, B., Ulker,R., &Shine-Edizer,F. (2012). ThePerceptions of School CounselorsandPrincipalsTowards New PsychologicalCounselingandGuidance Services in EarlyChildhoodEducation in Turkey. EducationalSciences: Theory&Practice 12,4, 3083-3098

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Lise Öğrencilerinde Mutluluğun Yordanmasında Yılmazlık ve Duygu Düzenlemenin Rolü, 2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, Mayıs 12-14, 2017.
2 2015

Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerle Devlet Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, II nd International EurasianEducationalResearchCongress. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015

3 2015

Tahripçilik (Vandalizm) Ölçeği: Geliştirmesi, Geçerliği, Güvenirliği, VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2015

4 2015 Kalgı, M.E., & Aliyev, R. Lise Öğrencilerinin Özsaygı ve Tahripçi Davranışları Arasındaki İlişki. International Journal of Human Sciences, 12 (2), 1430-1445. Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3399
5 2014

Investigation of the Relationship between Self-Esteem Levels and Vandalism Behaviors Exhibition Levels of 1st Grade High School Students , 3TH ICEC2014 CONFERENCE , 2014

6 2014 Self-Efficacy In Counseling: The Role of Organizational Psychological Capital, Job Satisfaction, and Burnout., 2nd Global Conference On Psychology Researches, 2014. Barcelona, Spain
7 2014 The Effects of Positive Psychological Capital and Negative Feelings on Students? Violence Tendency., 2nd Global Conference On Psychology Researches, 2014, Barcelona, Spain
8 2013 İlköğretim Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. , XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. , 2013
9 2012 Türkiyede Kişilik Gelişimi ve Medya Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi., Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmalar Sempozyumu. , 2012
10 2012

The Effect of Pre-School Teachers' Job Satisfaction Levels in Children's Behavior. International Conference on Global Issues of Early Childhood Education and Children's Rights., 2012


11 2006 The Investigation of Adolescencents’ Gambling Games Playing Frequency, Aims of Playing Regarding to Socio?Economical Level, Gender and Age, 10TH EARA CONFERENCE , 2006

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları, Azim, ISBN: 978-605-318-068-5, 2015

2 2013

Eğitim Psikolojisi, Sosyal Öğrenme, ISBN: 9786053645733, 2013

3 2007

Aliyev, R. (2007). Haydar Aliyev Döneminde Sosyal Kültürel ve Dini Gelişmeler. (Haydar Aliyev ve Çağdaş Azerbaycan Devletçiliyi kitabında bölüm). İstanbul Azerbaycan Başkonsolosluğu Yayınları, İstanbul.


7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Aparı, F., & Aliyev, R. Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Can Sıkıntısı Algılarının ve Zorbalık Durumlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1).
2 2016 Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2016). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4 (1), 89-123. Doi: 10.18506/anemon.20532
3 2015 Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2015). Türkiye'deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi, Eğitim ve Toplum / Education and Society In The 21st Century, 4 (12), 49-72
4 2015 Kalgı, M.E., & Aliyev, R. (2015). Ergen Tahripçilik Ölçeği: Geliştirmesi, Geçerliği, Güvenirliği, Journal of Educational Sciences (JEDUS), 3 (4).
5 2015

  Aliyev, R., & Tunç, E. (2015). Self-Efficacy In Counseling: The Role of Organizational Psychological Capital, Job Satisfaction, and Burnout., 2nd Global Conference On Psychology Researches, 2014. Barcelona, Spain

6 2015

Aliyev, R., & Karakus, M. (2015). The Effects of Positive Psychological Capital and Negative Feelings on Students? Violence Tendency., 2nd Global Conference On Psychology Researches, 2014, Barcelona, Spain

7 2015 Tunç, E., & Aliyev, R. (2015). Lisansüstü Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4): 949-963.
 
8 2015

Kalgı, M. E., & Aliyev, R. (2015). Lise öğrencilerinin özsaygı ve tahripçi davranışları arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences12(2), 1430-1445.doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3399


9 2014 Aliyev, R., & Kalgı, M. E. İlköğretim Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. Turkish Journal of Education (TURJE), 3(2), 60-69. Doi: 
10 2006

The Investigation of Adolescencents? Gambling Games Playing Frequency, Aims of Playing Regarding to Socio Economical Level, Genderand Age. , 10TH EARA CONFERENCE , 2006

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Yılmazlık ve Siber Zorbalığın Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya , 
2 2015 Eylem Kimlikleme Etkileşim Algısı ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler 13.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Mersin 
3 2015

Şiddet Eğiliminin Öncülleri: Olumsuz Duygular ve Yaşam Doyumu Bağlamında Bir İnceleme, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015

4 2013

İlköğretim Öğrencilerinin Utangaçlık ve Benlik Saygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler. , XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. , 2013

5 2012

Türkiyede Kişilik Gelişimi ve Medya Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi., Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmalar Sempozyumu. , 2012

6 2012

İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Aidiyet Duygusunun Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. , XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. , 2012

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1   Eğitim  Bilimleri Bölüm Başkanı

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2011

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR419 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Zorunlu3
2 PDR305 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu5
3 PDR103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu5