Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Professor Yaşar ÖZBAY
Professor Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Professor Gürhan CAN
Assistant Professor Ramin ALİYEV
Assistant Professor Hasan EŞİCİ
Assistant Professor İsmail Hakkı TOMAR
Assistant Professor Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Associate Professor Gökçen AYDIN
Assistant Professor Büşra AKÇABOZAN
Assistant Professor Cemre TATLI
Lecturer Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Özgür Osman DEMİR
Ahmet AYAZ
Research Asisstant Mehmet GÖKTAŞ
Research Asisstant Esra EKER
Professor Yaşar ÖZBAY

Personal Information
Bachelor's Degree : Karadeniz Technical University -Psychological Counseling and Guidance
Post Graduate : Texas Tech University-Psychological Counseling/ Educational Psychology
PhD : Texas Tech University-Psychological Counseling and Guidance

Phone :
Room :
E-Mail : yasar.ozbay@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Yaşar ÖZBAY
Resarch
Family Counseling, Adler Therapy, Personality Features, Resilience, Positive Psychology
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2017   Çalışkan, M. Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelerin Aile İşlevselliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
2 2015
 Ghandchilar, B. Karşı Cins Tercihleri: Kültürler Arası Karşılaştırma. Ankara.
 
3 2014 Terzi, S. Romantik ilişkilerde bağlanma yaralanmaları ölçeğinin geliştirilmesi.   Ankara.
4 2014 Ermumcu, E.  Evli Çiftlerde Bağışlama Sürecinin Bağlanma, Stresle Başa Çıkma, Empati Ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara.
 
5 2014 Kayacı, Ü.  Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Doğum Sıraları Ve Sosyal İlgi Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerini Yordamadaki Rolünün İncelenmesi.  Ankara.
6 2014 Demir, E. Farklı Denetim Odağında Sahip Bireylerin Evlilik Doyumlarının   İncelenmesi.  Ankara.
7 2013 Kurt Ulucan, T.  Ebeveynleri Boşanmış Ergenlerin Yılmazlık, Benlik Saygısı, Başa Çıkma Ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yılmazlığın Aracı  Rolü. Ankara.
8 2010 Çan Aslan, Ç. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Psikolojik Belirtileri,  Sosyal Destek Algıları Ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması.  İstanbul.
9 2010 Kandemir, M.  Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model. Ankara.
10 2009 Alemdar, M. Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocukların  Belirlenmesinde Ebeveyn, Öğretmen ve Uzman Görüşlerinin Karşılaştırılması.        
11 2008 Tosun Sümer, E.  İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Ebeveynlerinin Sosyal Kaygıları İle Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.   Ankara.
 
12 2008
 Aydoğan, D. Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı Ve Öz-Yeterlik İle Açıklanabilirliği. Ankara.
 
13 2007 Eşici, H. İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Karşılanma  Düzeyi İle Zorbacı Davranışları Arasındaki İlişki.  Ankara.
 
14 2007 Çavuşoğlu, F. N.  Evli Çiftlerin Kendi Aile Yapı Ve İşlevselliklerinin Aile Orijinaleriyle  Karşılaştırılması.  Ankara
15 2006 Ünal, A. . OKS (LGS)'Ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygıları İle Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Ankara.
16 2006 Eroğlu, H.  Durumluluk -Süreklilik Kaygı Düzeyi İle Algılanan Stres, Kontrol Düzeyi ve Stresle Başaçıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara.
17 2005 Kuyumcu, B. Evli Çiftlerin Evlilik Doyumu İle Gestalt Temas Biçimleri, Bağlanma Stilleri Ve Başa çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Trabzon.
18 2004 Erol, B. Üstün Yeteneklerde Duygusal Zeka İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Trabzon.
19 2003 Demirci, S. Öğretmenlerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İş Doyumu Arasındaki  İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
20 2003 İkinci, M.Ergenlerde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyi İle Başa çıkma  Davranışları Arasındaki İlişki. . Trabzon.
21 2003 Mısırlı Taşdemir, Ö.  Üstün Yetenekli Çocuklarda Mükemmelliyetçilik, Sınav  Kaygısı, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Öz Yeterlilik Ve Problem Çözme Becerileri  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
22 2003 Uzunibrahimoğlu, H.Farklı İlgi Alanlarında Okuyan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin   Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
23 2003 Yıldırım, H. Empati İle Beş Faktör Kişilik Modeli Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
24 2003 Ayas, T. 17 Ağustos Marmara Depremine Maruz Kalan İlköğretim 7 Ve 8. Sınıf  Öğrencilerinde Görülen Korkular Ve Bu Korkuların Psikolojik Belirtilerle İlişkisi. Trabzon.
25 2002 Durmuşoğlu, Z.  Başaçıkma Davranışları Üzerinde Kişilerarası Stres Ve Empatik  Eğilim Düzeyi Etkisinin İncelenmesi. Trabzon.
26 2002 Osman, H.G.  Seçim Teorisi Eğitiminin İçsel Motivasyon Ve Aktif Başa Çıkma Üzerindeki Etkisi. Trabzon.
27 2002 Tomar, İ.H. 17 Ağustos Marmara Depremi Sonrasında Farklı Meslek Gruplarındaki  Bireylerde Görülen Stres Yaşantıları Ve Başaçıkma Davranışları. Trabzon.
28 2002 Akaydın, F. Ş. Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri Ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi. Trabzon.
29 2002 Nadir, B.  Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Yordayıcı Bir Değişken Olarak  Benlik İmgesi. Trabzon.
30 2002 Çakır, O.  Üniversite Öğrencilerinde Uyuma Dönük Başaçıkma Davranışları, Depresyon Ve Psikolojik Belirtiler. Trabzon
31 2001 Kahveci, H. Yardım Arama Davranışları İle Fatalistik Düşünce ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Trabzon.
32 2000 Manap, A.  Deprem Yaşantısına Sahip Olan Ve Olmayanların Başa çıkma Davranışları.  Trabzon.
33 2000 Palancı, M. Algılanan Kontrol Düzeyine Bağlı Olarak Farklılaşan Stresle Başaçıkma  Davranışları. Trabzon.
34 1999 Özgan, H. Lise Öğrencilerinin Empatik Sınıf Atmosferi Algılamaları, Başarıları Ve Benlik  Saygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ve Aralarındaki İlişkinin  Belirlenmesi.  Trabzon.
35 1999 Aksu, Ü. Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Problemlerine Yönelik Sınıf Yönetimi  Yöntemleri İle Stresle Başa çıkma Tutumları Arasındaki İlişki.  Trabzon.
36 1999 Şenyüz, A. Feminin Ve Maskulin Mesleklerde Algılanan İş Doyumu Ve Stres  Düzeylerinin Cinsiyetler Açısından İncelenmesi.  Trabzon.
37 1997 Şahin, M.  Üniversite Sınıf Atmosferinin Algılanan Empatik İletişim Düzeyleri  Açısından İncelenmesi. Trabzon. 
38 1994 Karadeniz, A. Lise Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Demokratik ve Otoriter Olarak   Algılanan Ana-Baba Tutumlarıyla Çeşitli Mesleki Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2014 Eşici, H. Romantik İlişki Kalitesinin Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Bağlanma ve Psikolojik İhtiyaçlar Açısından İncelenmesi. 
2 2014 Aydoğan, D. Çiftlerde İlişkisel Yılmazlığın Ebeveyn Stresi, İlişkisel Başa Çıkma,  İlişkisel Profesyonel Yardım Arama ile İlişkisi. Ankara
3 2009 İlhan, T. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyumu Modeli: Yaşam Amaçları, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Öznel İyi Oluş. Ankara.
4 2007 Cihan Güngör, H. Evlilik Doyumunu Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme.  Ankara
5 2004 Palancı, M. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Açıklama Ve  Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Bir Yardım Modelinin  Geliştirilmesi. Trabzon
6 2004 Erözkan, A.  Romantik İlişkilerde Reddedilmeye Dayalı İncinebilirlik Bilişsel  Değerlendirme ve Başa çıkma.  Trabzon.
7 2002 Yazıcı, H. Bilişsel-Davranışçı Sigara İçmeyi Bırakma Programının Depresyonlu Sosyal Anksiyeteli Gruplardaki Etkililiğin Araştırılması.  Trabzon.
8 1993 An investigation of the relationship between adaptational coping process and self-perceived negative feelings on international students.  TTU, Lubbock, Texas,  USA.
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2018
2 2017 Aydoğan, D. & Özbay, Y. (ın press). Meditational Role of Dyadic Coping on Parenting Stress and Relational Resilience in Couples.  Marriage and Family Review.
3 2017 Aydoğan, D., Özbay, Y., & Büyüköztürk, Ş. Authenticity, The Mediator Role of Spirituality in the relationship between authenticity and happiness. Journal of Happiness and Well-Being, 5(1), 38-59.
4 2017 Çalışkan, M., Toker, M. & Özbay, Y. (2017). Validity and Reliability Analysis of Family Life Satisfaction Scale.  Internatıonal Journal of Early Childhood Education Studies, 2(1), 1-9.
5 2013 Ozbay, Y. &Ilhan, T. (2013). Quality of life and coping among children with chronic ilness: a quasi experimental study. International Journal of Social Science, 6(8), 945-962. 
6 2012 Ozbay, Y., Erkan, S., Cihangir-Cankaya, Z. & Terzi, Ş. (2012). Predictions of volunteerism levels of university students. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 25-42.
7 2012 Erkan, S. Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. & Terzi, Ş. (2012). Problems experienced by university students and volunteering to seek psychological help. Education and Science, 37 (164), 94-107.
8 2012 Erkan, S., Çankaya Cihangir, Z., Özbay, Y. & Terzi, Ş. (2012). Predicting Levels of Volunteerism for University Students to Seek Psychological Assistance, 12 (1), 35-42.
9 2010 İlhan, T. &Özbay, Y. (2010). The Predictive Role of Life Goals and Psychological Need Satisfaction on Subjective Well-Being. Turkish Jornalof Quidance and Counseling, 976, 109-119.
10 2010 Palanci, M., Özbay, Y. Kandemir, M., & Çakır, O. (2010). Describing the achievement objectives of the students of the university in terms of their five-factor, one-way model, and perfectionism. TSA, 14 (1), 31-46.
11 2009 Çalık, T., Özbay, Y., Ozer, A., Kurt, T. & Kandemir, M. (2009). Investigation of Bullying Statues of Primary School Students According to School Climate, Prosocial Behavior, Basic Needs and Gender Variables. Journal of Theory and Practice Education, 933, 555-5.
12 2000 Özbay, Y., Şahin, B. Inventory of coping attitudes with stress: Validity and reliability of coping scale for college students. Journal of Turkish Psychology.
13 2000 Özbay, Y., Şahin, M., Mısırlı, Ö. (2000). Coping Styles and Big Five Personality Linkage. Journal of Personality and Individual Differences, 25
14 1999 Özbay, Y. & Olivarez, A. (1999). Validation of a coping scale for international students. College Student Journal, 33(2), 34-47.
15 1997 Özbay, Y., Peterson, A. Cornett, J. Olivarez, A. (1997). Acculturative Stress related coping behavior among international students. Multicultural Counseling and Development, 13(2)
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018
2 2017
3 2017
4 2017
5 2017
6 2017
7 2012  Ozbay, Y., Terzi, Ş., Akbag, M., Aydogan, D., Çakır, O., Eşici, H. & Tomar, I. H. ,Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture, 33stInternational Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, Spain
8 2009 Özbay, Y., Metin, E. N., Dağlıoğlu, H. E., Çalışandemir, F., BencikKangal, S., Alemdar,  M.. A Model Development for Inclusive Gifted Education in Turkey. 12  International BASOPED Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. 25-27 June 2009, Ohrid, Macedonia.
9 2009 Metin, E. N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, H. E., Çalışandemir, F., BencikKangal, S., Alemdar, M. (2009).Concern and Issues of Inclusion Teachers in Turkey. 12 International BASOPED Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. 25-27 June 2009, Ohrid, Macedonia.
10 2009 An Investigation of Relationships between School Climate, Bullying and Prosocial Behavior in Primary Schools [School climate, bullying and prosocial behaviors in primary schools ], I. International Conference on Educational Research in Turkey.1-3 May, Cyprus.
11 2008 Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, E. (2008). 'A Preliminary Report on the Project of Identification and Education of Gifted and Talented Children in Preschool' 2nd International Conference on Special Education, Marmaris-Turkey, 18-21 June 2008.
12 2008 Özbay, Y., Erkan, S., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2008). University Students’ Problem Areas And Psychological Help-Seeking Willingness. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
13 2008 Erkan, S., Özbay, Y., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2008).University Students’ Help Seeking Attitudes, Gender Roles And Self- Concealment Levels. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
14 2002 Özbay, Y. (2002). The mediating effect of perfectionism and coping on anxiety of the gifted and non-gifted high school seniors. 23. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July 14-17 2002, Melbourne, Avustralya.
15 2002 Özbay, Y. & Osman, H.G. (2002). Does choice thoery training effect coping type and internal motivation: Experimental study on managerial staff. 23. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July 14-17 2002, Melbourne, Avustralya.
16 2001 Özbay,Y., Palanci, M., Yazici, H., Çakir, O. (2001).  Coping, Psychological Symptoms and Coping Symptoms Relationship: An analiysisof  Adaptation Process of College Life. The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 12-14, 2001,Palma de Maollca, Spain. 
17 2000 Özbay, Y., Abacı, R., Manap, A., Yazıcı, H., (2000).An Investigation of Coping and Psycholocigal Symptoms of Earthquake Victims.The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 12-14, 1999, Bratislava, Slovakia. 
18 1999 Özbay, Y., Koç, M., Palancı, M.,Yazıcı, H.(1999). The effects of coping appraisal and gender on coping with daily stress.20th International conference of stress and anxiety research society (STAR), July 12-14, Cracow, Poland.
19 1998 Özbay, Y., Şahin, B. (1998). An examination of situational and dispositional coping pattern through a stressful transaction.19th International conference of stress and anxiety research society (STAR), July 10-12, BÜ, İSTANBUL.
20 1996 Özbay, Y., Olivarez, A. (1996).Validation of a Coping Scale for International Students.American Educational Research Association (AERA)'da sunulmuştur. (6-10 Nisan 1996, New York) 
21 1993 Olivarez, A., Özbay, Y. (1993). Latent Trait Models: A Review (BILOG-3). This work is presented in the Southwest Educational Research Association (SERA), Austin, TX (1993).
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2015 Özbay, Y. & Erkan, S. (Ed.). (2015). Education psychology. Ankara, Pegem Academy. 
2 2014 Ozbay. Y. (2013). Gifted Children and Their Families. Ankara, T.C. Ministry of Family and Social Policy
3 2014 Özbay, Y. (2014). Group Counseling and Guidance Programs. Ankara, Pegem Academy. 
4 2006 Palancı, M. & Özbay, Y. (2006). The program of social anxiety with elective theory system. S.Erkanve A. Kaya (Ed.). Tried Group Guidance Programs. Ankara: Pegema Publications
5 2004 Özbay, Y. (2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi: Araştırma-Kuram-Uygulama. 4. Baskı.  Trabzon: İber Ofset.
6 2004 Özbay, Y. (2004). Personal Guidance. G. Can (Ed.). Psychological Counseling and Guidance. Ankara: Pegem A Publications.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2016      Özbay, Y., Aydoğan, D., & Eşici, H. Children and Youths at Risk of Involvement of who are already involved in juvenile delinquent: Reasosns for Crime and Policy Recommendations. Journal of Youth
     Research
,  9(5), 65-98.
2 2015 Aydoğan, D. & Özbay, Y. Couple Relationship Resilience and Relational Professional Help Search: Dyadic Analysis. Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance. 5 (44), 179-191
3 2014 Özbay, Y. & Aydoğan, D. Family Nonsense: A Family Strengthened Together Despite an Obstacle. Journal of Social Policy Studies, 1,13 (7), 9-24
4 2012 Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., and Çakır, O. (2012). Estimation of Subjective Well-being of University Students by Emotional Adjustment, Humor, Social Self-Efficacy and Emergence Behaviors. Journal of Turkish Educational Sciences. 10-2
5 2012 Kandemir, M. and Ozbay, Y. Academic Self - Efficacy Scale (Aoyö): Validity Reliability Study. Erzincan Education Faculty Journal. Vol. 14-2, 201-2014.
6 2012 Aydogan, D. & Özbay, Y. Examination of Explainability of Academic Suspension Behavior in Terms of Self-Esteem, State Anxiety, Self-Sufficiency. Pegem Journal of Education and Training.3 (2), 1-10.
7 2011 Özbay, Y., Palancı, M., Psychosocial Characteristics of Gifted Children and Adolescents. Sakarya University Education Faculty Magazine, 22, 89-108
8 2011 Özbay, Y., Terzi, Ş., Erkan, S. & Cihangir-Çankaya, Z. The level of professional help seeking attitudes, gender roles and self-preservation of university students. Journal of Education and Teaching, 1 (4), 59-71.
9 2011 Erkan, S., Cihangir-Çankaya, Z., Terzi, Ş. & Ozbay, Y. Investigation of University Counseling and Guidance Center. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education, 22 (186-211).
10 2010 Palanci, M., Özbay, Y. Kandemir, M., & Çakır, O. Explaining the achievement objectives of the students of the universities in terms of their five-factor model and their excellent competence. TSA, 14 (1), 31-46.
11 2010 İlhan, T., Özbay, Y., The Predictive Role of Life Goals and Psychological Need Satisfaction on Subjective Well-Being. Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance, 4 (34), 109-118.
12 2009 Kandemir, M. & Özbay, Y., The Relationship Between the Perception of Empathy in the Classroom and Self-Respect to Self-Reliance on Bullying, Elementary Online, 8 (2), 322-333.
13 2009 Çalık, T., Özbay, Y., Ozer, A., Kurt, T., Kandemir, M., (2009). Investigation of Bullying Statues of Primary School Students according to School Climate, Prosocial Behavior, Basic Needs and Gender Variables. Educational Administration in Theory and Practice, 15 (60), 555-576
14 2008 Cihan Güngör, H., Özbay, Y., The Development of the Marital Competence Scale: Validity and Reliability Study. Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance, 29 (3), 79-93.
15 2006 Yazıcı H, & Özbay, Y. Investigation of Smoking Behaviors of University Students as a Cognitive-Behavioral Model. National Education Quarterly Journal of Education and Social Sciences. 172: 116-124.
16 2004 Yazıcı, H., & Özbay, Y. An examination of the relationship between smoking behaviors and self-efficacy beliefs of university students, Sakarya University Journal of Education, 7, 91-107.
17 2004 Özbay, Y., Şahin, M. Teaching Psychological Counseling at Empathic Atmosphere and Skill Level. Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Letters Social Sciences Journal, 1, 137-150.
18 2004 Özbay, Y., Koç, M., Şahin, M. Relational-Social and Humanistic Approach in Teacher Education. Cukurova University Faculty of Education Journal, 2, 28-33.
19 2002 Özbay, Y. Sources of Efficiency in Education. [The origins of productivity in educaiton] Balance, 1 (1), April, p.12.
20 2000 Özbay, Y., Şahin, M., (2000). Classroom Atmospheric Empathy Scale [Validation of Intraclassroom Empathy Scale]. Journal of the Faculty of Education, 19, 114-121.
21 1994 Çepni, S., Özbay, Y., Ayas, A. (1994). Discussion on Educational Research Methods, Academic Review, 6, (1994).
22  
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016 Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2016). The Role of Intermediate Spirituality between Originality and Happiness, 1st Congress of Eurasia Positive Psychology, April 28-30, Istanbul, Üsküdar University
2 2015   Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2015). Development of the Relative Violence Scale for Married Individuals, 13th National Council of Counseling and Guidance, 7-9 October, Mersin University, Mersin
3 2013 Özbay, Y. & Aydoğan, D. (2013). Relational Help-Seeking Scale. XII. National Psychological Counseling and Guidance Congress, September 8-11, Boğaziçi University
4 2013 Eşci H., Özbay, Y. (2013). Development of the quality of romantic quality scale, XII. National Psychological Counseling and Guidance Congress, September 8-11, Boğaziçi University
5 2011 Özbay, Y., Terzi, S. & Aydoğan, D. (2011). Investigation of Psychometric Properties of the Private Area of Hope Scale. XI National Congress of Counseling and Guidance, 03 - 05 October İzmir.
6 2011 Aydoğan, D., Özbay, Y. & Büyüköztürk, S. (2011). The Validity and Reliability Study of the Originality Scale. XI National Congress of Counseling and Guidance, October 03 -
7 2010 Özbay, Y. & Terzi, Ş. (2010). Youth development program based on positive youth development based on peer support, III. Applied Psychological Counseling and Guidance Congress Hacettepe University, Ankara
8 2010 Çalık, T., Özbay, Y., Özer, Kurt, T. & Kandemir, M., & Koşar, S. (2010). Effectivenss of choice theory based school climate intervention program. Fifth National Education Management Congress ANTALYA.
9 2009 Özbay, Y., Metin, N., Dağlıoğlu, E., Çalışandemir, F. (2009). Teacher Competency Scale for Gifted and Talented. The 2nd National Congress of Children with Special Abilities, 25-27 (2009). March 2009, Anadolu University, Eskisehir.
10 2009 Kandemir, M., Çakır, O., Palancı, M., Özbay, Y., & Çalışkan, H., (2009). Prediction of student's Anxiety Levels on Perfectionist Personality Traits, Achievement Orientation, Academic Postponement Behavioral, Academic Self-Esteem and Fear of Failure. X National Congress of Psychological Counseling and Guidance. Adana.
11 2009 Özbay, Y., Erkan, S., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2009). Investigation of university counseling centers, X. National Council of Counseling and Guidance, 21 -23 October 2009, University of Cukurova Adana.
12 2009 Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, E. (2009). Effects of program enrichment in preschool children on cognitive skills . Gifted Children 2nd National Congress, 25-27 March 2009, Anadolu University, Eskişehir
13 2009 Özbay, Y., & İlhan, T. (2009). Humorousness in Positive and Negative Emotional Situations: Personality Traits and the Interactional Role of Emotional Intelligence on Humor. X National Congress of Counseling and Guidance. Adana.
14 2009
Özbay, Y., Altun, E., & Eşici, H. (2009) Resilience to Stress and Assertiveness in the Context of   sic Needs. X National Congress on Guidance and Counseling. Adana.
 
15 2009 Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2009). Examination of the Academic Suspension Behavior's Self-Efficacy, State Anxiety, Self-Sufficiency Explainability X. National Congress of Counseling and Guidance, 21-23 October. Adana.
16 2009 Kandemir, M. & Özbay, Y., (2009). Validity of the Academic Self-Efficacy Scale. [Academic self-efficacy scale] XVIII. National Educational Sciences Congress.
17 2008 Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, Çalışandemir, F. Bencik, S .; Alemdar, MA. (2008). 'Study of Stress Relief and Goodness in Parents with Handicapped Children. NationalPrivate Education Congress, 13-15 November 2008-Konya
18 2008 Metin., N. & Ozbay, Y. (2009). An Analysis of the Effect of the Program Enrichment Model on Preschool Cognitive Skills. National Congress for Talented and Gifted Children]
19 2007 Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., & Çakır, O. (2007). "Explanations of the University Students' Goodness Conditions by Emotional Arrangement, Humor, Social Self-Sufficiency and Behavioral Being with Stress. IX National Counseling and Guidance Congress, İzmir.
20 2007 Özbay, Y., Altun, E., & Eşici, H.  Resilience to Stress and Assertiveness in the Context of  Basic Needs. X National Congress on Guidance and Counseling. Adana.
21 1997  Özbay, Y., Yazıcı, H., & Şahin, B. (1997). Smoking attitude scale: Validity reliability study. lv. Psychological Counseling and Guidance Congress, Ankara: A. Ü.
22 1997 Özbay, Y. & Şahin, B. (1997). Stress attitude inventory: Validity and reliability study. lv. Psychological Counseling and Guidance Congress, Ankara: A. U.
23 1996 Özbay, Y. (1996). Smoking behavior as a passive coping style. 3rd National Congress of Counseling and Guidance, Adana: Ç. Ü.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2016  
Teaching Positive Youth Development Based Skills for Gifted Children  Program Development. TÜBİTAK, (PROJECT CONSULTANT).
2 2013 Analysis of institutional care services. Ministry of Family and Social Policy, General Directorate of Child Services, Ankara, 2013, (EXECUTIVE).
3 2012 Positive development in juvenile offenders, examination of psychological well-being, TUBITAK, 2012, (EXECUTIVE).
4 2010 Development of high-talent education for early childhood, Contemporary Education Cooperative, Bursa, 2010. (EXECUTIVE)
5 2009 Success and quality of life of children with prolonged illness, TUBITAK, 2009. (EXECUTIVE)

6 2009 Secure school project based on election theory, TÜBİTAK, 2009, (RESEARCHER - PROJECT COORDINATOR )
7 2009  
Developing a new model for University Advisory Centers, TUBITAK, 2009 (RESEARCHER- PROJECT COORDINATOR)
8 2007 Basic Education Project: Investigation of effectiveness of special education services: monitoring and evaluation, Ministry of National Education-World Bank, 2007. (COORDINATOR)
9 2002 Developing psycho-social programs for university students, BAP, KTÜ, 2002. (EXECUTIVE
10 2002 Program Development, Teacher Training and Development of Psychological Services for Superior Skills, SPO, 2002. (EXECUTIVE)
11 1998 Restructuring of Education Faculties - National Education Project, World Bank - YÖK, Ministry of National Education, 1996-1998. (LOCAL EXPERT)
12 1996  
Adaptation problems and needs of students from Turkic republics, BAP, KTÜ, 1996. (EXECUTIVE)
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2014-
   Vice Rector
   Hasan Kalyoncu University
2 2004-2007
Presidency of the Department
Gazi University
Guidance and psychological counseling
3 1999-2004
Department Chair
KTU
Guidance and psychological counseling
4 1998-2004
 
Presidency of the Department
KTU
Guidance and psychological counseling
5 1998-1999
 
Vice Dean
KTU
FACULTY OF EDUCATION
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 2015 Turkish Psychological Counseling and Guidance Association
2 2015 American Psychological Association
3 2015 American Educational and Research Association
4 2015 International Stress and Anxiety Association
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 PDR402 SEMINAR of GUIDANCE and PSYC. COUN. Compulsory3
2 PDR408 INSTITUTIONAL EXPERIENCE  3
3 PDR414 FAMILY AND MARRIAGE CONSULTANCY  3
4 PDR416 Group Counseling Practicum Elective3
5 PDR310 Group Counseling Compulsory3
6 PDR315 COUNSELING THEORIES Compulsory3
7 PDR340 Gifted and Education Elective3